Oka Maatake Padipoya Telugu Short Film

Oka Maatake Padipoya Telugu Short Film

Oka Maatake Padipoya!!! Award Winning Telugu Short Film conducted by Shortfilms365

*INSPIRED BY A TRUE STORY*

Produced By : Prem Anand and Karthikeyan Sunder.

Genre : Love/Drama
Language : Telugu

Cast :
Nithya, Sunkara Mahesh, Srikanth(Sri…), Hari Babu Bandela, Rashmi, Prashanth, Sushith Patil

Crew :
Logo Design : Gireesh and Abhishek D.
Music : Shriyansh
Singers : Ishaan Dev and Vasudev S
Lyrics : Hari Babu Bandela and Srikanth(Sri..)
Cinematography : Pavan Karanam
Editing : Sujir Babu
Directed By : Hari Babu Bandela

Comments

comments